ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 34685Drukuj informację Ogłoszenie numer: 34685

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: zastępca głównego księgowego

Miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespól ds. finansowo-księgowych

Data udostępnienia: 2018-09-26

Ogłoszono dnia: 2018-09-26 przez Małgorzata Matysek

Termin składania dokumentów: 2018-10-08 00:00:00

Nr ogłoszenia: 34685

Zlecający: Powiatowy Lekarz Weterynarii

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie: wyższe Osoba ubiegająca się o stanowisko z- cy głównego księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków: • mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości; • lub mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości; • lub być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; • albo posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
- doświadczenie zawodowe : w księgowości sektora finansów publicznych
- Znajomość przepisów ustawy o rachunkowosci oraz przepisów wykowanczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową(plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdwaczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
- Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacj pakietu MS Office,
- Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole a także kierowania pracą zespołu,
- Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- Nieposzlakowana opinia,
- Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków z- cy głównego księgowego.
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
- znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
- odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie ewidencji księgowej jednostki,
- przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych,
- współudział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
- współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
- dokonywanie analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
- współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Leakrza Weterynarii w Międzyrzeczu należą do kompetencji z-cy głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, 
- praca w siedzibie jednostki, 
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, 
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, 
- narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.

V. Wymagane dokumenty:

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
- Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznch
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państowych oraz samorzadu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestepstwo skarbowe
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-08 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2018. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
c. Miejsce:
Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu 
ul. Zakaszewskiego 2 
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Małgorzata Matysek, nr . tel. 696080727
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem-" Nabór na stanowisko Z-cy głównego księgowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzyrzeczu". 
Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść załączonych do dokumentów oświadczeń należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. 
Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, zostaną powiadomieni pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego. 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełnią wymagania formalne, lecz nie zostaną zatrudnione będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna, a następnie przekazane do składnicy akt. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w PIW Międzyrzecz przez okres 7 dni od dnia zakończenia naboru, mogą być w tym okresie osobiście przez te osoby odebrane. W przypadku nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. 
Jednostka nasza jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Matysek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matysek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-28 15:49:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-28 15:50:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Damian Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28 15:50:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony