ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: starszy inspektor weterynaryjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: zespół ds. bezpieczeństwa żywności pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Data udostępnienia: 2014-05-20

Ogłoszono dnia: 2014-05-20 przez Małgorzata Matysek

Termin składania dokumentów: 2014-05-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2014

Zlecający: Powiatowy Lekarz Weterynarii

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wykształcenie: wyższe weterynaryjne doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii pozostałe wymagania niezbędne: - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, - prawo jazdy kat. B, - umiejętność obsługi komputera.
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji, - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego, - specjalizacja z higieny żywności pochodzenia zwierzecego, - uprawnienia do badania mięsa na włośnie - metoda wytrawiania próby zbiorczej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- nadzór nad podmiotami, produkującymi i wprowadzającymi do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, - nadzór i organizacja urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, w tym w Zamiejscowym Stanowisku Diagnostyki włośni przy PIW Międzyrzecz, - nadzór i realizacja badań monitoringowych i urzędowych żywności pochodzenia zwierzęcego, - przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie towarów wraz z wystawianiem świadectw zdrowia.
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca od poniedziałku do piątku w godz 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, - kontrole przeprowadzane na obszarze powiatu, - prowadzenie pojazdu służbowego.

V. Wymagane dokumenty:

- życiorys i list motywacyjny - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-05-30 00:00:00
c. Miejsce:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu ul. Zakaszewskiego 2 66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem " nabór na stanowisko Starszego Inspektora Weterynaryjnego- na zastępstwo".
« powrót do poprzedniej strony