ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RODO - Informacje dotyczące danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-26 14:56:20 przez admin admin

Akapit nr - brak tytułu

 
Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii
  w Międzyrzeczu z siedzibą przy ul. Zakaszewskiego 2, 66-300 Międzyrzecz, zwany dalej jako: Administrator. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt bezpośrednio w siedzibie, adresem mailowym lub telefonicznym, tel.: 95 741 22 38, adres e-mail:  
 
 1. Podstawa i cel przetwarzania danych
 1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. dochodzenie roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
  i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. prowadzenie rejestrów, wykazów i list oraz wykonywanie innych obowiązków prawnych nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii mocą prawa unijnego i krajowego,
  w szczególności;
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 1. Przekazywanie danych
 • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny może przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z PIW  
  w Międzyrzeczu (usługi: prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń
  w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe).
 • PIW w szczególnych przypadkach przekazuje dane osobowe do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. W takiej sytuacji zostaną Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.
 • Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług doradczych, kurierskich i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.
 
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 
 1. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających
  z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, do jej cofnięcia na osobowych lub złożenia sprzeciwu,
 3. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 1. Uprawnienia osób których dane dotyczą.
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Międzyrzeczu, posiadają Państwo prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Profilowanie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.
 
 1. Zakres przetwarzania danych
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon).
W zależności od podstaw przetwarzania danych, w tym udzielonej zgody, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:
 
Cel
Wyjaśnienie
Podstawa prawna
Okres przetwarzania danych
Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.
Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.
Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)
Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej PIW.
Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)
Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.
Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód
Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zbierania zgody wskazującej odrębny cel przetwarzania.
Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. a)
Do czasu wycofania udzielanych zgód
Pozostałe cele realizowane w ramach  uzasadnionego interesu administratora
– zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
– wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne
– kontekst w którym zebrano dane osobowe w szczególności relacje między osobami, których dane dotyczą administratorem
Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. f)
Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PIW Międzyrzecz
Realizacja obowiązków podatkowych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych.
Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. c)
Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje
 
 
 1. Podanie danych osobowych jest:
 1. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;
 3. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.
 
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
                                                                                                               
Administrator danych osobowych

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony